FAQ

Ofte stillede spørgsmål om affaldssortering. Find svar på dine spørgsmål her.

Affaldssortering generelt

I Danmark skal både private og offentlige virksomheder sortere i 10 forskellige typer affald:

 • Madaffald
 • Restaffald
 • Pap
 • Papir
 • Glas
 • Metal
 • Plast
 • Mad- og drikkekartoner
 • Tekstilaffald
 • Farligt affald.

Reglerne for affaldssortering er ensrettet i alle landets kommuner, men der er forskellige måder at indsamle de 10 typer affald på.

Det er der flere grunde til. Sortering medfører, at mindre mængder affald ender til forbrænding. Affaldssortering bidrager samtidig til at genanvende langt flere materialer og reducerer dermed CO2-udledningen ved at mindske behovet for at producere nye materialer.

I Danmark skal vi sortere vores affald i 10 forskellige typer:

 • Madaffald
 • Restaffald
 • Glas
 • Papir
 • Pap
 • Mad- & drikkekartoner
 • Plast
 • Metal
 • Farligt affald
 • Tekstilaffald

Dette gælder både i din private husstand og i virksomhederne samt offentlige institutioner. Vil du vide mere om de 10 forskellige typer affald og blive klogere på, hvad der sker med affaldet efter sortering, så læs mere her: De 10 affaldstyper.

Vi skal alle sortere vores affald. Både derhjemme og på vores arbejdsplads. Her får du nogle råd til, hvordan du skal sortere dit affald. Der kan gælde forskellige regler i de respektive kommuner i forhold til hvilke affaldstyper, som må sortere sammen.

I pose eller ikke i pose?

 • Sortér dit madaffald i en bio pose, som er komposterbar.
 • Sortér dit restaffald og tekstilaffald i en plastikpose.
 • Glas, metal, plast samt mad- og drikkekartoner sorteres løse eller i pose.
 • Pap og papir skal sorteres løst, altså uden plastikpose.

Skal låget tages af?

 • Skru låget af syltetøjsglas, vinflasker og andre glas.
 • Sortér glas for sig og låget som metal eller plast afhængig af materiale.

Rent eller ikke rent?

 • Skrab emballage rent for madrester før sortering.
 • Brug ikke vand for at gøre emballagen ren.

Er du i tvivl om, hvilke typer af affald, som skal i de enkelte beholdere, så læs vores guide her: De 10 affaldstyper.

Som ordet ”rest” indikerer, kan denne enhed anvendes til alt det affald, som ikke kan placeres i nogle af de andre typer. Det kan være pizzabakker, aske og cigaretskodder, hygiejneaffald, chips- og kaffeposer, tomme tuber, støvsugerposer og gavepapir. Tjek altid mærkningen på emballagen – her kan du blive klogere på, hvordan emballagen skal sorteres.

Krav om affaldssortering hænger bl.a. også sammen med, at mængden af restaffald skal minimeres. Størstedelen af dit restaffald køres nemlig til forbrænding og kan dermed ikke som sådan genanvendes. Dog anvendes den energi, som skabes i mange tilfælde til at producere el og varme. 

Danske virksomheder skal sortere affald fra 31. december 2022. Virksomheder skal affaldssortere som vi kender det fra vores egen private husholdning. Dette giver rigtig god mening, men kræver naturligvis nogle ændrede vaner for medarbejderne.

Den enlige skraldespand ved skrivebordet er fortid, og vi skal i stedet bevæge os længere væk for at komme af med papir, plast og madaffald. Det behøver nu ikke være besværligt. Vi skal begynde at tænke affaldssortering som en naturlig del af hverdagen og indretningen på kontoret, i skolen, på sygehuset og i kantinen.

Er I ikke kommet i gang med affaldssortering endnu? Så læs vores guide her: Kom i gang med affaldssortering.

Der findes utrolig mange forskellige typer af affald. Hvis man kigger mod industrien, er der affald indenfor for mange forskellige typer af materiale, såsom træ, gummi, gips, beton mv. Det husholdningslignende affald såsom madaffald, glas, metal og plast fylder reelt kun en lille brøkdel af den samlede affaldsmængde. Ikke desto mindre er det stadig vigtigt, at vi sørger for at sortere det husholdningslignende affald for at kunne genanvende endnu mere til at skabe nye produkter som fx emballage.

På Brancheforeningen Cirkulærs website kan man se, hvor mange forskellige affaldstyper, der findes.

Danske virksomheder skal sortere alt husholdningslignende affald, som vi kender det fra vores private bolig. Disse regler trådte for alvor i kraft i udgangen af 2022. Langt de fleste kommuner er kommet godt i gang med affaldssortering og opsætning af affaldscontainere. Nu skal medarbejdere vænne sig til at sortere sit affald, når de går på arbejdet. Den enlige indendørs skraldespand på kontoret under skrivebordet skal skiftes ud med et affaldssorteringssystem placeret centralt. Derved samles flere fraktioner i et affaldssystem for effektiv affaldssortering.

Det er meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed hvilke behov, der skal dækkes i forhold til affaldssortering. For at konkretisere hvilke forhold du skal have med i overvejelserne i valg af affaldssorteringsløsning, kan du finde din branche her og læse mere:

Den offentlige sektor:

Den private sektor:

Læs her hvordan du som virksomhed, kommer godt i gang med affaldssortering: Guide: Kom i gang med affaldssortering.

Genanvendelse og affald

Der er flere måder at reducere affald på. Vi kan fx genbruge papir til fyld i papkasser ved forsendelse, købe genanvendelige kaffekopper i stedet for engangskopper, købe flere brugte ting i stedet for nye, gå efter produkter med mindre emballage og kompostér madaffald i stedet for at smide det i affaldsbeholderen.

For at reducere mængden af affald kan man med fordel købe produkter af høj kvalitet som har en lang levetid. Derudover sørger for at købe produkter, som enten er fremstillet af genanvendt materiale eller som kan omdannes til nye produkter ved at skille produktet fra hinanden. 

Bliv klogere på affaldshierarkiet, hvor vi skal starte med at kigge på, hvordan vi kan affaldsforebygge og så vidt mulig undgå deponi.

Læs om affaldshierarkiet her.

Genanvendeligt affald er affald, der kan anvendes til nye produkter. Genanvendelse foregår ved, at produkterne først nedbrydes eller findeles, hvorefter der indvindes stoffer og materialer fra de nedbrudte produkter. De indvundne materialer kan derefter enten bruges ved fremstilling af samme type produkt som de oprindelige, eller til helt andre produkter. I modsætning til genbrug, hvor produktet ikke nedbrydes først, handler genanvendelse om at indvinde ressourcerne i affaldet.

Typiske eksempler på genanvendelse af affald er smeltning af glasflasker og flaskeskår til produktion af nye flasker eller andre glasprodukter. Eller sortering af plast i forskellige typer og omsmeltning til nye produkter.

Man skelner altså mellem genanvendelse og genbrug. Der er nemlig stor forskel:

 • Genanvendelse: Nedbryde eller findele et produkt for at skabe nye
 • Genbrug: Produkter eller komponenter bruges igen til samme formål, som de var udformet til.

For at spare på vores ressourcer, er det vigtigt at vi genanvender plast. Plast udgør nemlig en stor del af husholdningsaffaldet. Det kan f.eks. være plastbakker, plastlåg, plastikposer og plastlegetøj uden elektronik. Plast fra de private husstande og virksomheder bliver kørt til et anlæg, der sorterer plasten, inden den sendes videre til forskellige genanvendelsesanlæg alt efter plasttype. Plasten vaskes og findeles til granulat, som man laver nye plastprodukter af.

Der findes flere tusind typer plast. Hver type har sine egenskaber og anvendelsesmuligheder. Der er blød plast og hård plast, sort, farvet og gennemsigtig plast. Det er derfor affaldsindustriens opgave at adskille disse typer plast, så de bliver genanvendt til dette rette formål.    

Det er vanskeligt at sige præcist, hvor meget affald, der bliver smidt i naturen om året. Vejdirektoratet, som indsamler henkastet affald langs statsvejene angiver, at de hvert år indsamlet 700 tons affald. Det anslås desuden, at kommunerne samlet bruger ca. 500 mio. kr. på oprydning af henkastet affald om året. Det er altså store mængder affald, der hvert år ender i naturen i stedet for i skraldespanden, så det kan genanvendes til nye produkter.

I 2008 besluttede Folketinget, at bødeniveauet for at smide affald på gaden og i naturen skulle forhøjes. De vejledende bødeniveauer siger, at det skal koste 5.000 kr. at smide affald i naturen.

mst.dk

Papir kan genanvendes igen og igen. De træfiber, som papir er lavet af, kan bruges 6-7 gange. I Danmark genbruger vi cirka 207.000 ton papir om året. Når vi kaver genbrugspapir, bruger man kun halvt så meget energi, som når man laver nyt papir. Og så sparer man meget vand i samme omgang. Så det absolut godt betale sig at sortere papir. Når brugt, rent papir skal genanvendes bliver det renset og sværten bliver fjernet. Papirballerne bliver fragtet til en fabrik, som laver papiret om til ny papirmasse. Under processen bliver hæfteklammer, papirklips og andre ting af jern fjernet med magneter. Papiret bliver hakket i små stykker og opløst i vand så de enkelte fibre bliver frigivet.

Det estimeres, at i 2020 blev 40% af den samlede mængde husholdningsaffald genanvendt. Ifølge statistikken blev 54% af husholdningslignede affald indsamlet til genanvendelse i 2020, hvilket er en stigning fra 52% året før. Tallet for den reelle genanvendelse er behæftet med stor usikkerhed. Den nye lovgivning på området kan have en positiv påvirkning på de kommende års genanvendelsesprocent.

mst.dk

I Danmark smider vi i alt 814.000 ton mad ud årligt. Tallet er det totale årlige madspild i hele værdikæden fra jord til bord i Danmark. Det svarer til 3,8% af den samlede CO2-udledning, der hvert år udledes i Danmark.

 • Det totale madspild: 814.000 ton (100%)
 • Fødevareindustrien: 385.000 ton (47,2%)
 • Husholdninger: 235.000 ton (28,8%)
 • Detail og engros: 96.000 ton (11,7%)
 • Primærproduktion: 44.000 ton (5,5%)
 • Restaurationsbranchen og storkøkkener: 42.000 ton (5,1%)

Hver dansker smider 47 kg spiseligt mad ud om året. Samlet set udgør madspild 42 kg pr. person pr. år i enfamilieboliger og 59 kg pr. person pr. år i etageboliger. Det er ikke kun i Danmark, hvor vi smider meget mad ud. På globalt plan går en tredjedel af alt mad til spilde. Det globale madspild udgør 1,3 mia. ton om året og er nok til at brødføde 3 mia. mennesker.

Stopspilsafmad.org 

Bica affaldssorteringssystem

Ja, det kan I godt. Hvis en gasdæmper, poseholder, hjul eller lignende skulle gå i stykker, har I mulighed for at købe Bica reservedele til jeres affaldsløsninger.

I finder tilbehør og reservedele her: Tilbehør.

Ja, det kan I godt. Det er muligt at få skræddersyet affaldsbeholderne efter jeres ønsker. Herunder også påsætning af virksomhedens logo. Kontakt os for at høre, hvordan vi kan hjælpe jer.

Som standard farver tilbyder vi Bica affaldssorteringsløsninger i antracit og sort. Hvis I ønsker en anden RAL farve kan dette også lade sig gøre mod en merpris. Kontakt os og hør, hvad vi kan gøre for jer. 

En af de helt klare fordele ved en skraldespand med pedal er mulighed for håndfri betjening. Det vil sige, at du ikke skal bruge dine hænder eller røre ved affaldsbeholderen, når du skal af med dit affald. Du skal derimod trykke på fodpedalen med din ene fod, hvorefter låget på affaldsbeholderen åbner. Det er rigtig anvendelig f.eks. i en kantine i virksomheden, hvor du står med bestik i den ene hånd og en tallerken i den anden og skal til at skrabe madrester ned i skraldespanden. Takket være den fodpedalen som sikrer håndfri betjening, bliver det ikke nemmere at affaldssortere.

Ud over denne smarte funktion med pedal, er låget øverst på affaldsbeholderen også med til at minimere lugtgener og bananfluer ved sortering af madaffald. Affaldsbeholderen får samtidig også et mere rent og stilfuldt look, ved at den er lukket af på toppen, og at man ikke kan kigge ned i affaldet.

Se muligheder for skraldespand med pedal her.

Den helt klare fordel ved affaldsbeholder med låg er at minimere lugtgener og bananfluer ved sortering af madaffald. Dette er yderst smart, hvis affaldet ikke bliver tømt hver dag. Affaldsbeholderen får samtidig også et mere rent og stilfuldt look, ved at den er lukket af på toppen, og at man ikke kan kigge ned i affaldet. Løftelåget på affaldsbeholderen har et ergonomisk håndtag, som gør det let og behageligt at åbne for låget, så man kan smide sit affald ud.

Se alle muligheder for affaldsbeholdere med låg her.

Det er muligt at få inderspande til affaldsløsningerne. Langt de fleste indendørs modeller tillader inderbeholdere i forskellige størrelser. Det står på hver enkelt model, om man kan bruge inderbeholdere i netop det affaldssystem. Inderbeholderen giver mulighed for yderligere opdeling og sikre at posen ikke går i stykker ved tungt eller skarpt affald.

Vores plast inderspande er fremstillet af 100% genanvendt plast. Vi har også nogle Bica modeller, hvor inderspande følger med, da affaldssorteringen hellers ikke vil fungere optimalt.

Se udvalg af inderbeholdere her.

Bica affaldssorteringssystemer til indendørs brug findes med forskelligt rumindhold. Vores bedste sælgende affaldsløsninger er med rumindhold på 65 liter. Ofte vælger kunderne at 2x65 liter eller 3x65 liter for at opnå effektiv affaldssortering i virksomheden. Vores sortiment består også af affaldsbeholdere med 45 liter, som også kan fås i 2 eller 3 fraktioner. Disse mindre affaldsløsninger giver mening i mindre virksomheder med få ansatte eller i mindre lokaler, hvor affaldsmængderne ikke er så store. Har du store mængder affald af en bestemt type, består vores indendørs sortiment også af 95 liters affaldsbeholdere.

Se de mest populære Bica modeller og løsninger her.

Affaldsløsninger til udendørs arealer kan fås i flere forskellige størrelser. Vi tilbyder affaldsbeholdere fra 50 liter og op til 125 liter. Du kan opnå affaldssortering i op til 3x100 liter ved at vælge en af vores affaldsløsninger med 3 fraktioner ved siden af hinanden.

Læs her om hvordan vi har hjulpet andre virksomheder med at opnå effektiv affaldssortering.

Vi sælger Bica affaldssortering gennem en lang række forhandlere i både ind- og udland. Tjek vores forhandlerliste og find en forhandler nær dig. De tilbyder bl.a. konsulentbesøg eller salg via webshop.

Hvis du ikke kan finde den rette forhandler, er du altid velkommen til at kontakte os direkte. Det kan du gøre på tlf. +45 8230 4000 eller info@bicasolutions.dk. Du kan også udfylde kontaktformularen og få et uforpligtende tilbud fra os.

Hvis du skulle være så uheldig, at der kommer en tydelig ridse i din Bica affaldsløsning, så tilbyder vi et repair-kit, så du nemt og hurtigt kan udbedre skaden. Før du bestiller, bedes du være opmærksom på, hvilken lakering din affaldsløsning har. Find Bica repair-kit her.

Det er muligt at få specialdesignet affaldssorteringsløsninger til indendørs og udendørs brug. Det kræver kortlægning af behov og ønsker til designet, og vi vil komme med vores anbefalinger, så vi kan skræddersy en affaldsløsning, som passer til netop jeres virksomhed. Prisen for udvikling, produktion og materialer aftales individuelt.

Bica tilbyder affaldssortering til private virksomheder og offentlige institutioner – både løsninger til indendørs affaldssortering og udendørs affaldssortering. Det har vi gjort i mere end 10 år og er førende i rådgivning og udvikling indenfor affaldssorteringssystemer i virksomheder. Bicas indendørs sortiment består af fleksible og modulære løsninger, der imødekommer kravene om affaldssortering fra myndighederne. De stilrene affaldsbeholdere er fremstillet i pulverlakeret stål og med frontdøre med soft close for nem tømning. Affaldsløsningerne fås med åbne indkast, løftelåg og fodpedal for håndfri betjening. Bicas udendørs sortiment består af en række stilrene og robuste affaldsbeholdere og affaldssystemer, der sikrer effektiv affaldssortering i det offentlige rum eller på virksomhedens udearealer.

Se alle vores produkter her.

De typer affald, som du kan sortere i Bica affaldssystemer, er det husholdningslignende affald. Det er følgende affaldstyper: Madaffald, restaffald, glas, papir, pap, mad- & drikkekartoner, plast, metal, farligt affald og tekstilaffald. Vores affaldsløsninger er fleksible, så vælger selv hvilke affaldstyper, der skal i hvilke fraktioner. Det afhænger af de behov, som netop jeres virksomhed står med.

Bica serien hedder S30 fordi alle affaldsbeholdere – uanset antal fraktioner – er 30 cm i dybden. De har også den samme højde og derved kan sorteringsskraldespandene kobles sammen og kombineres efter ønsker og behov. Det giver et fleksibelt indendørs affaldssorteringssystem mange år frem i tiden, da du nemt kan koble affaldsbeholdere af og på ved hjælp af magneter. Affaldssystemer i Bica S30 serien er samtidig modulære takket være mulighed for tilkøb af fx justerbare hylder eller inderbeholdere. Derudover er alle affaldssorteringssystemer med 2 fraktioner eller mere udstyret med solide hjul (undtagen modeller med fodpedal), hvilket gør affaldsløsningen flytning ved rengøring. 

Disse praktiske og stilrene skraldespande til sortering gør det meget nemmere for medarbejdere at sortere deres affald og samtidig sikres en ergonomisk korrekt arbejdsstilling ved tømning af plastikposer takket være frontdøre med soft close, så man undgår tunge løft over hovedet. For at opnå korrekt sortering er det afgørende, at affaldssorteringen er markeret med symboler. Disse symboler eller piktogrammer tydeliggøre, hvilke affaldstyper der skal i hvilke affaldsbeholdere.   

Bica serien hedder S26 fordi alle affaldsbeholdere – uanset antal fraktioner – er 26,5 cm i dybden. Bica Serie S26 består af enkelt affaldsbeholdere, 2 og 3 fraktions affaldsbeholdere. De kobles sammen efter behov og udbygges, hvis behovet opstår. Du får en løsning, der sikrer effektiv affaldssortering mange år frem.

Om os

Vi mener affald er en ressource. Gør du?

 

Affald er et kæmpe problem. Men det er også et enormt potentiale. Eksempelvis kan vi lave plastflasker til biomaterialer. Madrester til biogas. Gammelt papir til papirmasse i nye produkter. Hvis vi vil.

Faktisk kan størstedelen af klodens affald genanvendes. Men det kræver, at vi bliver bedre til at sortere vores affald. Det er derfor, vi er her. I mere end 10 år har vi udviklet stilrene og fleksible affaldssorteringsløsninger, der passer ind på kontoret og ude i skolegården.

Vil du høre om løsninger, der gør affaldssortering nemmere?

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe jeres virksomhed. Vi tilbyder altid gratis rådgivning i forhold til valg af affaldsløsning, der matcher jeres behov og budget.

Udfyld formular og bliv kontaktet indenfor 1-2 hverdage.

Vi arbejder desuden tæt sammen en række forhandlere landet over. Forhandlerne tilbyder bl.a. konsulentbesøg og salg via webshop og fysiske butikker.