Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelserne (”Salgs- og Leveringsbetingelserne”) for Bica ApS, Industriparken 16, 7400 Herning, Danmark, CVR-nr.: 39683695 (”Virksomheden”) gælder for alle ordrer - og har forrang frem for andre betingelser mv. fra en kunde (”Kunde”) - medmindre Salgs- og Leveringsbetingelserne er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale.

Salgs- og Leveringsbetingelserne gælder uanset hvilke medie eller metode, der blev brugt ved indgåelse af ordren, og uanset om den er underskrevet, bekræftet pr. mail eller indgået på anden måde, og kan løbende ændres uden varsel. 

Tilbud og ordrebekræftelse

Virksomhedens tilbud er gældende i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet. 

Når en ordre afgives, er den bindende for Kunden. Ved Virksomhedens skriftlige bekræftelse af ordren er der indgået en bindende aftale om salg og levering af produkterne. 
 
Kunden kan ikke annullere bekræftede ordrer. I særlige tilfælde kan Virksomheden godkende en annullering, men kun mod samtidig betaling af et annulleringsgebyr på 5 % af ordrebeløbet. Er ordren på specialtilpasset produkter, kan den ikke annulleres.
 
Såfremt uforudsete omstændigheder opstår, som gør det nødvendigt for Virksomheden at foretage ændringer i ordren, herunder reduktion af ordremængde o. lign., kan Virksomheden foretage sådanne rimelige ændringer. Sådanne ændringer medfører ikke en ret for Kunden til at annullere ordren. 
 
Modtages en utilfredsstillende kreditvurdering af Kunden efter ordrebekræftelsen, er Virksomheden berettiget til at annullere ordren uden ansvar af nogen art eller til at kræve en forudbetaling eller fuldt dækkende bankgaranti.

Leveringsbetingelser

DAP/DDP/DPU købers plads Incoterms 2020. Alle priser er Ex works priser og vil blive tillagt omkostninger til fragt, medmindre andet er anført i ordrebekræftelsen. Virksomheden sørger for afsendelse og levering af de ordrede produkter på Kundens regning. Virksomheden bærer risikoen til det anviste leveringssted.

Leveringstidspunkt og forsinkelse

Leveringstidspunktet anføres i ordrebekræftelsen. Virksomheden er berettiget til at udskyde leveringen med 14 dage, men skal straks skriftligt orientere Kunden om udskydelsen. I tilfælde af force majeure, jf. nedenfor, må leveringstidspunktet udskydes, indtil forhindringen ophører, og almin-delig handel og transport atter er mulig. 
 
Såfremt Kundens forhold forhindrer rettidig levering, kan Kunden ikke gøre indsigelse herimod og er forpligtet til at aftage varerne, når Kundens forhold igen tillader det.

Ejendomsforbehold

Virksomheden forbeholder sig ejendomsretten til de leverede produkter, indtil Kunden har foretaget fuld betaling. Alle omkostninger forbundet med håndhævelsen af ejendomsforbeholdet skal bæres af Kunden.

Priser

Virksomhedens priser er anført i DKK og er ekskl. moms., levering og forsikring. Priserne er med forbehold for ændringer i toldsatser, forsikrings- og transportudgifter, ændringer i priser fra undervirksomheder, andre afgifter og valutakursudsving og må forhøjes og/eller valuta må ændres, indtil levering sker. Virksomheden vil oplyse kunden om alle prisændringer. Kunden fastsætter frit sin videresalgspris. 

Betaling

Medmindre andet er skriftligt aftalt, skal betaling fra Kunden til Virksomheden ske mod faktura og er forfalden 10 dage fra fakturadato 
 
I tilfælde af forsinket betaling tillægges morarente med 7,00 % per måned fra forfaldstidspunktet. Virksomheden må udskyde enhver levering af ordrer eller annullere ordrer skriftligt, og uden at pådrage sig noget ansvar herfor, hvis Kunden har ubetalte, forfaldne betalinger vedrørende tidligere ordrer. Ethvert tab for Virksomheden som følge heraf skal kompenseres fuldt ud af Kunden.

Mangelindsigelser og beføjelser

Alle indsigelser om mangler skal indgives skriftligt og skal modtages af Virksomheden senest 2 dage efter levering. I tilfælde af ikke-synlige mangler skal indsigelsen indgives senest 2 dage fra tidspunktet, hvor manglen kunne være blevet opdaget ved grundig inspektion, dog senest 14 dage efter leveringsdagen. 

Hvis en del af ordren ikke er leveret eller er forsinket, eller hvis en del af ordren er mangelfuld, kan der alene ske annullering for denne del af ordren. Alle indsigelser skal være specifikke, dokumenterede og indeholde en præcis beskrivelse af indsigelsens indhold. Der kan ikke returneres varer uden forudgående skriftligt samtykke fra Virksomheden. Ved konstatering af mangler kan Virk-somheden ikke gøres ansvarlig for anden direkte eller indirekte forstyrrelse af Kundens virksomhed, indirekte tab, tab af overskud eller nogen anden form for tab. Under alle omstændigheder skal det maksimale ansvar for Virksomheden svare til tilbagebetaling til Kunden af beløbet betalt for den mangelfulde del af ordren.

Returnering af produkter skal ske efter aftale med Virksomheden. Det returnerede skal være i original emballage. 

Force majeure

Virksomheden skal ikke være ansvarlige, hvis følgende ikke-udtømmende force majeure hændelser indtræder og forhindrer eller forsinker aftalens opfyldelse: Krig og mobilisering; oprør og civil ulydighed; terrorisme; naturkatastrofer; strejke og lockout; varemangel; fejl, mangler eller forsin-kelse i leverancer fra underleverandører eller hvis underleverandører på anden måde er påvirket af forholdene; brand; mangel på transportmidler; valutarestriktioner; import- og eksportrestriktioner; død, sygdom eller fravær hos nøglemedarbejdere; computervirus; epidemier, pandemier, eller andre omstændigheder, som er uden for Virksomhedens direkte kontrol. I sådanne tilfælde skal den ramte, Virksomheden, være berettiget til at udskyde sin opfyldelse af forpligtelsen, indtil forhindringen er ophørt, eller alternativt til at annullere aftalen helt eller delvist uden at påtage sig noget ansvar herfor.

Produktansvar og ansvarsbegrænsning

Virksomheden er ansvarlig for skade på person eller ting forvoldt af Virksomhedens produkter eller ydelser, efter at de er bragt i omsætning eller præsteret i det omfang, dette følger af lovgivningen. Virksomheden er dog uanset ovenstående ikke ansvarlig for anden direkte eller indirekte forstyrrelse af kundens virksomhed, indirekte tab, driftstab, tidstab, tab af overskud eller nogen anden form for tab. 

Persondata

I forbindelse med gennemførelse af Kundens ordre kan der ske behandling af personoplysninger som led i opfyldelse af kontrakten. Kundens personoplysninger vil i nogle tilfælde blive videregivet til andre selvstændige dataansvarlige, som fx fragtfirma, for at virksomheden kan opfylde ordren. Personoplysninger behandles med fornøden sikkerhed og opbevares kun så længe, det er nødvendigt. Der henvises til Virksomhedens persondatapolitik, som er tilgængelig på Virksomhedens website.

Immaterielle rettigheder

Ejendomsretten til samtlige immaterielle rettigheder forbliver Virksomhedens, herunder, men ikke begrænset til patenter, brugsmodeller, designs, varemærker og ophavsrettigheder.

Lovvalg og værneting

Aftalen skal være undergivet og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret uden hensyn til de enhver tid gældende internationale privatretlige regler i det omfang, anvendelse af sådanne regler ville føre til et andet lovvalg end dansk ret. Konventionen om aftaler om internationale køb (CISG) skal ikke finde anvendelse.

Enhver tvist, som måtte opstå af eller i forbindelse med aftalen, herunder enhver tvist vedrørende eksistensen, gyldigheden eller ophør heraf, skal afgøres ved en dansk domstol i retskredsen for Virksomheden hovedkontor. Selv hvis Virksomheden har indledt retssag mod Kunden, må Virksomheden på ethvert tidspunkt vælge at indbringe tvisten for en voldgiftsret ved det Danske Voldgiftsinstitut efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg. Voldgiftsretten skal sættes i Danmark, og sproget for voldgiftssagen skal være dansk. Voldgiftssagen og kendelsen skal uden tidsbegrænsning være fortrolige. Det er aftalt, at der ikke kan ske nogen form for appel af kendelsen vedrørende et juridisk spørgsmål til en domstol.
 
I tilfælde af, at inddrivelse er nødvendig fra Virksomhedens side, kan Virksomheden til enhver tid vælge at inddrive gælden ved Kundens hjemting i overensstemmelse med lovgivningen i det pågældende land. 

Opdateret 22.05.2024