Affaldshierarkiet og affaldsbegreber

Bliv klogere på cirkulær økonomi og begreber indenfor affald og sortering

Der findes mange begreber indenfor affaldsverdenen. Forstå affaldshierarkiet og de forskellige begreber, der bliver brugt omkring affald, genbrug, genanvendelse og ressourceudnyttelse.

Alle virksomheder har et ansvar for deres affald

Som virksomhed har I mulighed for at sikre, at jeres affald bliver behandlet på den mest forsvarlige måde. Affaldshierarkiet angiver, hvordan man som udgangspunkt opnår det bedste miljømæssige resultat, når man skal håndtere og behandle affald. Affald er i mange tilfælde en værdifuld ressource, og ved behandlingen skal det derfor overvejes, om affaldet kan klargøres til genbrug, eller om det kan genanvendes. Kun hvis det ikke kan lade sig gøre, går man videre til anden nyttiggørelse eller bortskaffelse.

Vores klode kan ikke holde til den måde, som vi har levet på i mange årtier. Heldigvis er der seneste mange år virkelig sket en forandring i vores tankegang: Brug-og-smid-væk-kulturen er ikke længere trendy og heller ej bæredygtigt. Vi skal have meget mere fokus på hvordan vi kan genbruge vores produkter. Eller endnu bedre: Hvordan vi forebygger mængderne af affald.

www.mst.dk 

Affaldshierarkiet

Bliv klogere på affaldshierarkiet

Affaldshierarkiet præsenterer en skala af metoder til affaldshåndtering – fra mest til mindst fordelagtigt. Som hierarkiet viser, skal vi starte oppe fra og ned.

Affaldsforebyggelse

Det bedste er at minimere affaldsproduktionen. Det skal forstås på den måde, at vi fx skal købe produkter med lang levetid, mindske madspild og sende endnu flere møbler og tøj til genbrug, så andre kan få glæde af det. 

Forberedelse til genbrug

Det næstbedste er genbrug, som vi fx gør med vores glasflasker, der bliver gjort rene og brugt igen som de er. Det kan også være mursten, som rengøres og indgår i et nyt byggeprodukt.

Genanvendelse

Den tredjebedste løsning er at neddele materialet til dets oprindelse bestanddele for genanvendelse. Det kan fx være ved at smelte stål om til nye stålprodukter eller genbruge papir til ny papirmasse. 

Anden nyttiggørelse

Fjerde punkt i hierarkiet er anden nyttiggørelse, som gør sig gældende når madaffald fx omdannes til biogas eller nedknust beton bliver brugt som erstatningsmiddel under en ny vej.    

Bortskaffelse

Allersidste udvej er bortskaffelse af affald til deponi eller forbrænding. I dette tilfælde er der ingen energiudnyttelse.  

Affaldshåndtering

Sådan gør vi vores affaldshåndtering endnu mere miljøvenlig

 

Vi skal flytte affaldet ”opad” i affaldshierarkiet!
Det handler om at genbruge mere af det affald, vi i dag genanvender. Og genavende mere af det affald, vi forbrænder i dag. Og så videre. Jo mere affald vi flytter opad i affaldshierarkiet, jo mere miljøvenlig bliver vores affaldshåndtering.

Vi skal forbruge klogere!
Som forbrugere kan vi købe klogere ind og på den måde ende med mindre affald i sidste ende. Vi kan også vælge at købe produkter, der holder længere og er nemmere at genanvende, når det bliver til affald.

Affald kan blive til ressourcer

Konservesdåser kan blive til ressourcer

Hvis vi gør det rigtigt

Centrale ord og begreber indenfor affald og sortering

Affald er ethvert stof eller enhver genstand, som indehaveren skiller sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med.

Affaldsfraktion er en underopdeling af affald efter materiale, sammensætning og oprindelse. Affald opdeles fx i papir, pap, metal, elektriske produkter, batterier, plast mv. 

Bioaffald er affald, der kan brydes ned af naturen, det vil sige have-park-affald, mad- og køkkenaffald fra husholdninger, restauranter og detailforretninger. 

Bortskaffelse er enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse.

Erhvervsaffald er det affald, som er skabt af virksomheder og institutioner, fx dagrenovationslignende affald, storskrald, bygge- og anlægsaffald og industriaffald. Erhvervsaffald kan enten være farligt eller ikke-farligt. 

Farligt affald er det affald, som er opført på og markeret som farligt affald på Miljøstyrelsens liste. Farligt affald består af mange forskellige ting, der indeholder stoffer og kemikalier. Det er fx spraydåser, malling- og olierester, lyskilder fx elpærer, LED pærer m.m., printerpatroner og batterier.

Forbehandling er de fysiske, termiske, kemiske eller biologiske processer forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse, herunder sortering, knusning, sammenpresning, tørring, neddeling, konditionering, adskillelse og forud for nyttiggørelse desuden demontering, ompakning eller blanding hvorved affaldets egenskaber ændres med det formål, at mindske dets omfang eller farlighed eller på anden måde gøre den videre håndtering lettere.

Genanvendelse er enhver nyttiggørelsesoperation, hvor affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål. Heri indgår omforarbejdning af organisk materiale men ikke energiudnyttelse og omforarbejdning til materialer, der skal anvendes til brændsel eller til opfyldningsoperationer.

Genanvendeligt affald er det affald, som er egnet til genanvendelse, og som skal genanvendes ifølge lovgivningen.

Genbrug er enhver operation, hvor produkter eller komponenter der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.

Husholdningsaffald er det affald, som naturligt opstår i privat husholdning. Virksomheder genererer også husholdningsaffald. Det kan fx være dagrenovation, haveaffald, storskrald og aviser/reklamer. 

Kildesortering betyder sortering på det sted, hvor affaldet genereres. Affald sorteres i forskellige grupper: Affald egnet til materialenyttiggørelse, affald egnet til forbrænding, deponering og affald opdelt efter materiale og anvendelsesform. 

Materialenyttiggørelse er enhver nyttiggørelsesoperation bortset fra energiudnyttelse og oparbejdning til materialer, der skal anvendes til brændsel eller andre midler til energifremstilling. Omfattet er bl.a. forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse og opfyldning.

Nyttiggørelse er en proces som gør, affaldets ressourcer bliver udnyttet, eller hvor affaldet ressourcer bliver forberedt på at blive udnyttet. Affaldsforbrænding, der har til formål at producere energi, er fx nyttiggørelse, fordi det erstatter fossile brændstoffer, som ellers skulle være brugt til at skabe energi på kraftværker.

Vil du vide mere?

Spørg vores specialist i affaldssortering til virksomheder.

Jeppe Friis

Jeppe Friis

Sales Manager

+45 2684 1000

jf@bicasolutions.dk

Vil du høre om løsninger, der gør affaldssortering nemmere?

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe jeres virksomhed. Vi tilbyder altid gratis rådgivning i forhold til valg af affaldsløsning, der matcher jeres behov og budget.

Udfyld formular og bliv kontaktet indenfor 1-2 hverdage.

Vi arbejder desuden tæt sammen en række forhandlere landet over. Forhandlerne tilbyder bl.a. konsulentbesøg og salg via webshop og fysiske butikker.